top of page
abstract-luxury-blur-dark-grey-black-gradient-used-as-background-studio-wall-display-your-

בתי חולים / מרכזים רפואיים

יעוץ וליווי מרכזיים רפואיים בתחום סביבה, מים ושפכים, ומתן פתרון כולל על-ידי יועץ שפכים ויועץ בתחום המים.

 • ייצוג המרכז הרפואי מול תאגידי מים, רשות המים, משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה: בדיקת אגרת הביוב בהתאם לכללי התאגידים, בקשה להזרמת שפכים חריגים, בקשה לשינוי תוכנית הדיגום, סקר שפכים, פרשה טכנית, בקשת הקלות למלחים, היתר רעלים, היתר הזרמה לים וכו'. 

 • ליווי המרכז הרפואי ומתן פתרונות לטיפול בשפכים התעשייתיים ובתהליכי טיפול במים (מרככי מים, אוסמוזה הפוכה למחלקת דיאליזה או למערכת הכללית וכו' ) , והכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות

 • סקר למערכות מים קרים לרבות מאגר מים קרים, מערכת הכלרה/UV, תחנות שאיבה, אספקת מי בחירום, פיצול לבניינים ולכיבוי אש, צנרת מים קרים בבניינים, בדיקת נקודות דיגום קיימות, בדיקת תוצאות מים קרים , ביצוע בדיקות מים קרים בשטח בנקודות קצה בכל קומה (כלור חופשי, טמפרטורה ועכירות)

 • סקר למערכות מים חמים לרבות מערכת דודי קיטור, מערכת הסקה מרכזית, אוגרי מים חמים, כימיקלים למערכות מים חמים, בדיקות מים חמים בשטח בנקודות קצה בכל קומה (כלור דיאוקסיד/כלור חופשי, טמפרטורה, עכירות ) , 

 • סקר למערכות טיפול במים לרבות אוסמוזה הפוכה, הכנת מים לדיאליזה, מערכות טיפול בשפכים ומערכות מחזור רכז אוסמוזה הפוכה

 • סקר למערכות נוספות כגון: מזרקות ומפלים, מכבסה, מטבח, קולרים ומתקני מי שתיה, מעבדה וכו'

 • סקר דטרגנטים לצורך קבלת פטור מדיגום דטרגנטים נוניוניים.

 • ביצוע סקר מז"חים 

 • הפקת דוחות מסכמים כולל הכנת סכמה עדכנית של מערכות המים, פירוט מערכות המים, ממצאים עיקריים של הסקר, פירוט איכות המים וניתוח תוצאות בדיקות המים, ניתוח נהלי אחזקה, תפעול, ניטור ובקרה של כל המערכות והצעה לשיפור נהלים

 • סקירת בעיות ומפגעים פוטנציאלים (נקודתיים ותשתיות) וציון נקודות תורפה במערכת המים

 • המלצה לפעולות מניעה או תיקון תוך קביעת סדר עדיפויות לביצוע

 • הדרכות
   

אנו, צוות Green-Team, נרכז עבור המרכז הרפואי את כל נושא המים והשפכים ונפעל הן במישור הטכנו-תהליכי והן במישור הרגולטורי במטרה להבטיח איכות מים תקינה במערכות המים וצמצם אגרות הביוב ועלויות התפעול למינימום.

female-doctor-washes-her-hands-thoroughly-with-soap-stainless-steel-sink.jpg
bottom of page