• slider3
  slider2
  slider1
  slider4
  slider5

רפתות

עדכון מ 04/01/2015 כפי שפורסם באתר התאחדות מגדלי הבקר:

"

החלטת מועצת רשות המים בעניין שפכי רפתות:

 • הרפתות ממשיכות להיות מוחרגות לנושא השפכים האסורים והחריגים לחצי שנה – עד יולי 2015
 • בזמן הזה, חלות על הרפתות אגרות כפי חלו עד ה 31/12/2014 – קרי – אגרת הביוב של כל מועצה בתוספת 1.95 ש"ח למ"ק מים נכנסים, או 3.08 ש"ח למ"ק שפכים – כל רפת לפי שיטת המדידה שאושרה לה.
 • במקביל, הוועדה בין משרדית, שם נמצא נציג התאחדות מגדלי בקר, צריכה להמשיך בעבודתה חצי שנה נוספת ולהביא המלצות ליישום לקראת יולי 2015.

"

החל שנת 2011 תאגידי המים והביוב מחויבים לנטר את שפכי כל העסקים המצויים בתחום שיפוטם לרבות רפתות. חובת האכיפה נקבעה ב"כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א – 2011" שלאחרונה עודכנו ופורסמו ביוני 2014. מטרת הכללים הינה להסדיר את הזרמתם של שפכי העסקים באופן שלא יגרם נזק למערכות הביוב, תהליכי הטיפול בשפכים, ויאפשרו ניצול מי הקולחין להשקייה ולמניעת מטרדים.

החל מינואר 2014 כללים אלה חלים גם על המועצות האזוריות ועל הקיבוצים והרפתות המצויות בתחומן. ("רפת" – מקום שבו מוחזקים ראשי צאן או בקר, לרבות מכון חליבה, מפטמה, סככות, מרבצים וחצרות המתנה).

באוקטובר 2013 לאחר פניה של משרד החקלאות (בטענות כי קיימת השפעה על מחיר מטרה וברפורמה סוגיה זו לא נלקחה בחשבון), החליטה רשות המים לדחות במסגרת הוראת השעה את תחולת הכללים על כלל הרפתות המצויות במועצות האזוריות עד ליום 1.1.2015 ובתנאי שברפתות אלה קיים מתקן קדם טיפול. עוד הוחלט כי ימונה צוות מקצועי (רשות המים ,משרד החקלאות ,המשרד להגה"ס ,התאחדות מגדלי בקר) בנושא הרפתות במועצות האזוריות במטרה לקבוע מתווה זמני שיכנס לתוקף ב – 1.3.2014 ולצורך מתן המלצה לאסדרה ארוכת טווח לרפתות.

בפברואר 2014, הגיש הצוות המקצועי המלצתו לתעריף ביוב אחיד לרפתות לשנת 2014, העומד על סך של 5.34 ש"ח כולל מע"מ למ"ק מים נצרכים. המשמעות, שהחל מה-1.3.2014 ועד ליום 31.12.2014 יוכלו המועצות האזוריות לגבות מהרפתות המצויות בתחומן אגרה כאמור.

מנהלי רפתות, בתחומי התאגידים והמועצות האזוריות, יעשו נכון אם יתיחסו לנושאים אלו של טיפול בשפכי הרפתות ביתר תשומת לב וזאת משני טעמים: טיפול נכון ומקצועי יכול להקטין משמעותית את העלות הכוללת עבור אגרות לתאגידי הביוב. כבר היום אנו עדים לאגרות בסכומים של עד מאות אלפי שקלים לרפתות שנמצאות בתחומי התאגידים. תעריפים מוגדלים אלה אינם פוטרים את הרפת ומנהליה מעמידה בתקני איכות מחייבים שאי עמידה בהם חושפת את נושאי התפקיד לתביעות מצד הרשויות.

אנו, חברת Green-Team, נבצע סקר שפכים ברפת עבורך ונפעל הן במישור הטכני-תהליכי והן במישור הרגולטורי במטרה לצמצם את אגרות הביוב ועלויות התפעול למינימום.

שפכי מכון חליבה